• hakda

Ningbo Beejay Toys Co., Ltd.

Beejay öý haýwanlary öndürijier öý haýwanlary.Bizde bar15 ýokary hilli haýwan önümleri bilen üpjün etmek boýunça köp ýyllyk tejribe.Esasan önümlerimizöý haýwanlary tikýän zatlar we plastmassa önümlerihaýwan ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak ýaly,öý haýwanlarysumkalar, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m.Biziňkibolan önüm öndürmek toparyŞeýle hemöý haýwanlary janköýerleri,wmatalaryň, materiallaryň we tehnikanyň baý tejribesini gazandykSarsmakwe döretdiArkan Maşgala it oýunjaklary.Önümimizi ösdürmek toparymyz, ýokary hilli materiallary haýwan önümlerimizi bazardan tapawutlandyrýan özboluşly dizaýnlar bilen birleşdirmegi dowam etdirýär.

Iň soňkyHabarlar

Näme üçin itler hapa iýýärler?

Itler köplenç geň hereket edýärler, bu gün esasan itiň bu hereketi iýmek üçin toprak gazjakdygyny paýlaşmak üçin paýlaşýarys?Itleri hapa iýýän itler baradaky hakykat, ot iýýän itler adaty bir gylyk, özüňi alyp barşyň, iýmitlenişiň we ähtimal ...
Näme üçin itler hapa iýýärler?

Itlere garrylyga girenlerinde nädip ideg etmeli?

Adamlar dürli ýaşlary başdan geçirýärler, ýoldaş itlerimiziňem garrylygy bar.Onda itlerimiz haçan garrap başlaýar?Weterinar lukman Lorie Huston bu tohum bilen köp baglanyşygynyň bardygyna ynanýar.Umuman, iri itler ...
Itlere garrylyga girenlerinde nädip ideg etmeli?

Gyş gelýär!Itiňizi saklamak üçin 6 maslahat ...

Gyş gelýär, adamlar diňe bir ýaşaýyş durmuşyny düzetmeli bolman, eýsem adamzat jemgyýetine girýän itlere daşky gurşawyny gowulaşdyrmaga we iýmitlerine düzedişler girizmäge kömek etmeli bolarys.Şeýlelik bilen, biz ...
Gyş gelýär!Gyş wagtynda itiňizi rahat saklamak üçin 6 maslahat.

Pişigiňizi nädip söýmeli?

Pişikler ýakynlaşmak üçin gaty sowuk diýip pikir edýärsiňizmi?Dogry usul ulanylsa, pişik indi biperwaý bolmaz.Bu gün, pişigiňizi size aşyk etmegiň ýollaryny paýlaşmakçy....
Pişigiňizi nädip söýmeli?

Itler pişik oýnap bilermi?

Itler pişik oýnap bilermi?Pişik eýeleriniň köpüsinde pişik ýa-da pişik oýnawaçlary satyn alyndy.Emma hatda adynda pişigi bolan bu ösümlik, itleriň oňa degip biljekdigini bilýärsiňizmi?Jogap ...
Itler pişik oýnap bilermi?

BiziňkiÜstünlikleri

 • Üpjünçilik mümkinçiligi

  Üpjünçilik mümkinçiligi

  Çalt eltip bermek, çalt üpjünçilik kuwwaty. MOQ pes, Synag önümlerini we az mukdarda sargyt hyzmatyny beriň.
 • Hil standarty

  Hil standarty

  Productshli önümler halkara hil standartyna laýyk gelýär. Hil barlagy we hünärmen dolandyryjylar bilen üpjün edildi.
 • Bir nokatly hyzmat

  Bir nokatly hyzmat

  Fordog we pişik önümleri üçin giň önüm.Güýç önümleri, önümçilik bazasy.
 • Taslama topary

  Taslama topary

  Haýwançylyk pudagynda 10 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen dizaýn topary. Her aý täze dizaýn önümleri.

BiziňkiHyzmatdaşlar

CAS